کامپیوتر

 دوره های آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رشته کامپیوتر)

  

ردیف عنوان رشته های مهارتی (نام دیپلم) حرفه های مربوط به این رشته تعداد واحد
1

کامپیوتر ( طراحی صفحات وب)

کد رشته مهارتی :

3-170-101-312

رایانه کار مقدماتی (78-1/1/15- ف 0) 11
رایانه کار پیشرفته (87-2/1/15- ف 0) 8.5
طراحی امور گرافیکی با رایانه (87-2/15- ف 0) 6
کاربر Flash (87-3/15- ف 0) 3.5
طراحی صفحات وب مقدماتی (87-1/4/15- ف 0) 7
طراحی صفحات وب پیشرفته (87-2/4/15- ف 0) 6
جمع 42
2

کامپیوتر (گرافیک کامپیوتری)

کد رشته های مهارتی :

314-106-10-3

طراحی گرافیک سیاه سفید (83-8/1-ف ه) 4
طراحی گرافیکی رنگی (83-9/1-ف ه) 3
کاربر رایانه (083-3/11-ف ه) 5
تایپ رایانه (83-4/11-ف ه) 2،5
گرافیک رایانه ای (83-8/11-ف ه) 28
جمع 42،5
3

مدیریت برنامه ریزی امور خانواده

کد رشته مهارتی :

304-101-10-3

برنامه ریزی امور خانواده (87-1/30-ف ه) 7
هنر درخانه (87-2-30-ف ه) 15
مهارتهای سالم زیستن مقدماتی (1/3/30-ف ه) 6،5
مهارتهای سالم زیستن پیشرفته (87-2/3/30-ف ه) 5،5
جمع 34