دانلود جزوه

 

     

رشته طراحی صفحات وب

نام درس

دریافت جزوه

دریافت نمونه سوال

رایانه کار مقدماتی 1 و 2

کلیک کنید..

کلیک کنید..

رایانه کار پیشرفته

کلیک کنید..

کلیک کنید..

طراح امور گرافیک

کلیک کنید..

کلیک کنید..

کاربر فلش

کلیک کنید..

کلیک کنید..

وب مقدماتی

کلیک کنید..

کلیک کنید..

وب پیشرفته

کلیک کنید..

کلیک کنید..

   

   

      

رشته مدیریت و برنامه ریزی خانواده

نام درس

دریافت جزوه

دریافت نمونه سوال

برنامه ریزی امور خانواده

کلیک کنید..

کلیک کنید..

مهارت های سالم زیستن مقدماتی و پیشرفته

کلیک کنید..

کلیک کنید..