مدیریت و برنامه ریزی

 دوره های آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رشته مدیریت و برنامه ریزی خانواده)

  

ردیف عنوان رشته های مهارتی (نام دیپلم) حرفه های مربوط به این رشته تعداد واحد
1

مدیریت برنامه ریزی امور خانواده

کد رشته مهارتی :

304-101-10-3

برنامه ریزی امور خانواده (87-1/30-ف ه) 7
هنر درخانه (87-2-30-ف ه) 15
مهارتهای سالم زیستن مقدماتی (1/3/30-ف ه) 6،5
مهارتهای سالم زیستن پیشرفته (87-2/3/30-ف ه) 5،5
جمع 34

  

  

  

  تصاویری از دوره های برگزار شده در مجتمع

  

  

pic 24

  

pic 4

  

pic 5

  

pic 8

  

pic 9

  

pic 10

  

pic 12

  

pic 17

  

pic 27

  

pic 28